1:09:00 CH

Người già : Ở với ai?

          Hôm qua tôi nói chuyện mình rồi – có nghĩa là tôi không nói chuyện thiên hạ sự nữa mà nói chuyện của tôi.           H...
Được tạo bởi Blogger.