8:07:00 SA

Gặp gỡ họ hàng

    Ô Đỗ Xuân Khôi gi ảng vi ên Tr ư ờng Đ ại H ọc B ách Khoa H à N ội nhân chuyến vào Sài gòn giảng dậy đã đưa cả gia đình vào thăm...
Được tạo bởi Blogger.